A Foresco Kft, mint a Kepmuves.hu weboldal üzemeltetőjének adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Szabályzat célja

A jelen szabályzat rögzíti mindazokat a célokat és irányelveket, melyeket a Foresco Vezetési Tanácsadó és Oktató Kft (2049 Diósd Illés u. 6, cégjegyzékszám: 13-09-140716, továbbiakban Társaság) mint a kepmuves.hu weboldal tulajdonosa és üzemeltetője, működése során az adatvédelem és adatkezelés területén alkalmaz, valamint tartalmazza a Társaság adatvédelmi és adatkezelési szabályzatát.

 A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy weboldalán keresztül elérhető szolgáltatásai megfelelnek a jelen szabályzatban, a hatályos jogszabályokban és etikai szabályzatokban meghatározott irányelveknek.

 Az adatkezelési azonosítószám: NAIH-104356/2016.

Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe

a 2011. évi CXII. („Infotv.”) törvényt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

az 1995. évi CXIX. törvényt a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló adatok kezeléséről,

a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló rendelkezéseit,

a 2013. évi V. törvényt a reklámjogról és elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályokról.

A Társaság adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.kepmuves.hu/adatvedelem címen.

Az adatvédelmi szabályzatban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései, illetőleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) adatvédelmi szótára szerint kell értelmezni.

A Társaság  fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Az esetleges változásokról előre, és időben értesíti vevőit, partnereit.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük írja meg nekünk levélben, vagy elektronikus úton az info@kepmuves.hu címre, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja a www.kepmuves.hu weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.

 • A felhasználó azonosítása a weboldalon történt termék ill. szolgáltatás rendelése során, a többi felhasználótól történő megkülönböztetése.
 • Kapcsolattartás, rendelések felvétele, teljesítése, kezelése, visszaigazolása, számlázása.
 • A Képműves webshop szolgáltatásokon át feladott megrendelések nyomon követhetőségének biztosítása;
 • Felhasználók beazonosítása korábban teljesített rendelésekkel kapcsolatos reklamációk kezelése során;
 • Felhasználó beazonosítása ismételt rendelésekhez, illetve a rendelések bonyolításának egyszerűsítése a számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatok újbóli megadásának elkerülése révén.
 • Elektronikus hírlevél (eDM) útján történő értesítés új szolgáltatásokról, termékekről.
 • Személyre szóló tartalmak, hirdetések megjelenítése.
 • Tagsághoz kapcsolódó szolgáltatások, bónuszprogramok.

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelésre a www.kepmuves.hu internetes oldalon található tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor. A nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Egyes, ellenérték fejében tett szolgáltatásokhoz szükséges személyes adatok felvétele és kezelése jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul.

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat a leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Adatkezelő a számára átadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott adatok valódiságáért csak és kizárólag  az azt megadó Felhasználó felel.

A Felhasználó felelőssége, hogy az általa regisztrált e-mail címről csak ő veszi igénybe a Társaság szolgáltatásait. A megadott e-mail címmel a Társaság bármely rendszerébe történt belépéssel összefüggő felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.

Az adatkezelés kiterjed a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

 Az adatkezelés módja

A Társaság számítástechnikai rendszerei és adatmegőrzési helyei a székhelyén, üzletében, adatfeldolgozóinál, valamint  tárhelyszolgáltatója által működtetett szervereken találhatók.
A Társaság a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat, az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége biztosított, és változatlansága igazolható, jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó regisztrációja során megadott adatok tárolása mindaddig fennáll, amíg a Felhasználó a regisztrált felhasználói azonosítójával (felhasználó név, vagy e-mail cím) le nem iratkozik a szolgáltatásról, de legfeljebb a Felhasználó utolsó aktivitásától számított 36 hónapig.

A regisztráció megszüntetésének kérése történhet e-mail, postai levél küldés útján, vagy az Társaság által biztosított leiratkozási felületek igénybevételével. Társaság a törlési igény beérkezését követő 10 munkanapon belül a törlést végrehajtja.

A Társaság egyes szolgáltatásainak igénybevételekor, a Felhasználó által átadott személyes adatnak minősülő  fényképek tárolása a szolgáltatás igénybevételét követő 60 munkanappal visszavonhatatlanul törlésre kerülnek. A törlés ideéig Felhasználónak lehetősége van a leadott rendelés újrarendelésére, minőségi kifogás esetén a szolgáltatás megismétlésére. A Felhasználó kérheti a konkrét rendeléssel összefüggő személyes adatainak korábbi törlését is, azonban a Társaság ez esetben a nem tudja  az újrarendelés, és minőségi kifogások kezelését az eredeti állománnyal ellátni.

Jogellenes, megtévesztő személyes adathasználat esetén Társaság jogosult a Felhasználó regisztrációjának azonnali megszüntetésére.

Bűncselekmény gyanúja esetén a személyes adatokat az eljárás időtartamára megőrzi,  törvényi keretek között a hatóságnak átadja.

A kezelt adatok köre

A Felhasználó  a szolgáltatás igénybevételéhez a következő adatait adhatja meg:

 • Felhasználó neve,
 • Felhasználó címe,
 • E-mail címe,
 • Telefonszáma,
 • Felhasználó általa vásárolt termékkör,
 • Rendeléshez felhasznált képei,
 • Törzsvásárlói program során létrejött vásárlói azonosító.

A webes felületen leadott rendelése során a mindenkori törvényi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok is regisztrálásra kerülnek.

A weboldal működtetése során rögzítésre kerülnek a Felhasználó azon számítógépéről, amivel a rendszerhez csatlakozott, olyan technikai jellegű adatai, melyek a rendszerhez történő csatlakozás folyamán generálódtak. Ezek többek közt, de nem kizárólag a Felhasználó számítógépének IP (Internet Protocol) címe,  belépés ideje. Az automatikusan rögzített adatokat a rendszerhez csatlakozott Felhasználó külön nyilatkozata nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói  Személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók.

Az ilyen automatikusan rögzített adatok vonatkozásában adatkezelőnek a Google Analytics elemzőszoftver működtetőjét, a Google Inc.-t tekintjük, melynek adatvédelmi irányelvei a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy cím alatt érhetők el.

A weboldalon történt tevékenységek megkönnyítése érdekében valamint a szolgáltatásokban rejlő széleskörű lehetőségek minél szélesebb körű elérése miatt különféle cookie-k ( kis adatcsomag, amely a kiszolgáló szerver által meghatározott gépi információkat gyűjt, tárol) elhelyezésére kerülhet sor.

A sütik feladata információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a  weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas  vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Ezeket a cookie-kat a Felhasználó bármikor letörölheti gépéről.

A Felhasználó jogai a kezelt személyes adataival kapcsolatban

Felhasználó bármikor módosíthatja, vagy kérheti megadott adatainak korrekcióját.

Ezt a e-mailben, vagy a Társaság címére küldött ajánlott levélben teheti meg.

E-mailben küldött adatmódosítást Társaság csak akkor fogadja el hitelesnek, ha azt Felhasználó a regisztrációjához használt e-mail címről küldte.

Felhasználó a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait, vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Gazdasági, üzletszerzési, reklám tartalmú, a Felhasználó szabad akaratából adott hozzájárulás alapján történt megkeresések (például ilyen tartalmú hírlevelek) bármikor indoklás nélkül megszüntethetők, az ilyen célból küldött elektronikus anyagok alján található leiratkozási felület használatával.  Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.

 Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

Ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, a személyes adatot átvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a kötelező adatkezelés esetét.

Ha a személyes adat felhasználása, vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamin, a törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Társaság, mint Adatkezelő a tiltakozást a kézhezvételtől számított 15 napon belül megvizsgálja, dönt annak megalapozottságáról, és Felhasználót írásban értesíti döntéséről.

Amennyiben a Társaság a Felhasználó tiltakozását megalapozottnak tartja az adatkezelést megszünteti, a személyes adatokat zárolja.

Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatfeldolgozó részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Jogérvényesítési lehetőségek

Felhasználó az Infotv., valamint a 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,www.naih.hu).

Bármilyen, a kepmuves.hu weboldallal kapcsolatos adatkezelési témában kérdéssel, észrevétellel kereshető a Társaság is az info@kepmuves.hu e-mail címen.

Egyoldalú módosíthatóság

Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési szabályzatát egyoldalúan módosítsa. A Társaság az aktuális adatkezelési szabályzat hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. A Felhasználó a Társaság által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési szabályzatban foglaltakat.

 Adatfeldolgozás, külső szolgáltatók

Társaság egyes szolgáltatásai során a Felhasználási Feltételekben meghatározott egyes részszolgáltatások tekintetében szerződésben álló együttműködő partnerei az adatfeldolgozók.

A külső szolgáltatók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat.

Adatfeldolgozóink aktuális listája:

DotRoll Kft.

1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
tel: +36-1432-3232
fax: +36-1432-3231
e-mail: support@dotroll.com
web: www.dotroll.com

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme/székhelye, számlázási név és cím, szállítási cím.

Az adattovábbítás célja: szerver, webtárhely, webáruház futtatásához szükséges alkalmazások  szolgáltatásának biztosítása.

Google Dublin
Google Ireland Ltd.
Gordon House
Barrow Street
Dublin 4
Ireland
Fax: +353 (1) 436 1001

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme.

Az adattovábbítás célja: a Társaság web oldaláról letölthető felhő alapú szoftver tárhelyszolgáltatásának biztosítása.

MultiCont Center Kft.

Székhely: 2040 Budaörs, Kossuth Lajos u.4/b.
Cégjegyzék szám: 13-09-177232
Adószám: 25378669-2-13
Telefonszám: +36-20-433-7811

Továbbított adatok köre: A Számviteli törvény megkövetelte adatok (személyes, és céges) kezelése, könyvelési feladatok ellátása érdekében.

Az adattovábbítás célja: a Társaság web oldaláról rendelt termékek számlázásának lekönyvelése.

Photo Finale Inc
Cím: 1420 Spring Hill Road, St 600, McLean, VA, USA 22102
Telefonszám: +1 703 564 3400

e-mail cím:
support@photofinale.com
web cím:
www.photofinale.com

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme.

Az adattovábbítás célja: a Társaság web oldaláról letölthető felhő alapú szoftver tárhelyszolgáltatásának biztosítása.

Sprinter Futárszolgálat Kft.

 1097 Budapest, Táblás utca 39.
1725 Budapest, Pf.: 117.
Adószám: 12263840-2-43Cégjegyzékszám: 01-09-660447 Telefon: +361-347-3000
info@sprinter.huweb: www.sprinter.hu

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, telefonszáma, e-mail cím, szállítási cím.

Az adattovábbítás célja: a Társaság web oldaláról rendelt termékek kiszállítása és a szállítás állapotáról történő Felhasználó tájékoztatása.